top of page
EG elever

Faglighed
Synlighed
Dannelse

Rummelighed & trivsel

Værdier

Esbjerg Gymnasium er på én gang det supermoderne og samtidig det traditionsrige almene gymnasium i Esbjerg. 

Esbjerg Gymnasium står som et selvstændigt og markant gymnasium samtidig med, at Esbjerg Gymnasium bidrager til Esbjergs vækststrategi og målsætning, og indgår i netværk med byens virksomheder, skoler og videregående uddannelser. 

Esbjerg Gymnasium har også et internationalt udsyn og er eneste gymnasium i Sydvestjylland med en international IB-uddannelse. 

På Esbjerg Gymnasium tror vi på, at faglighed og læring går hånd i hånd med trivsel og rummelighed. Derfor har vi også udarbejdet EG-modellen, der beskriver hvordan vi arbejder med trivsel og fælleskab i klassen og på tværs af klasser, årgange og uddannelser.

I strategi 2025 har Esbjerg Gymnasium sat fokus på fire strategiske spor: faglighed, dannelse, rummelighed og trivsel samt synlighed.

Faglighed

Eleverne oparbejder viden og kompetencer gennem engagement, nysgerrighed, videbegærlighed og refleksion. Målet er, at vores elever ud fra en erfaret referenceramme får erhvervet en kritisk, konstruktivstillingtagen til virkeligheden. Fagligheden er og bliver en urokkelig del af fundamentet for EG, og i denne strategiperiode vil vi arbejde målrettet på at bringe den mere i fokus; både internt og eksternt. Det gælder lærerne imellem, det gælder i forhold til eleverne, og det gælder i forhold til vores omgivelser og omverden. Øget fokus på fagligheden skal selvfølgelig ske uden at kompromittere rummeligheden og den grundlæggende tanke om det alment dannende gymnasium. Men der synes at være et udtalt behov, både blandt lærerne og i forhold til eleverne, for at styrke, systematisere og synliggøre fagligheden. Ikke mindst for at styrke relevansen af, og tiltrækningen til, vores uddannelser. I en tid, hvor der er stor fokus på de erhvervsrettede uddannelser og manglen på faglært arbejdskraft, skal vi være ekstra skarpe på at dyrke og kommunikere relevansen af vores almene, gymnasiale uddannelser – ikke mindst for de unge. Internt vil vi skabe bedre tid og rum til videndeling og samarbejde på tværs af fag og kompetencer. Vi vil tage et opgør med den tavse viden ved at systematisere og strukturere den kollegiale sparring og forpligte hinanden til at dele relevant viden med hinanden. Herunder er det oplagt at styrke kendskabet til, og udnyttelsen af, de mange digitale muligheder for at skabe de strukturer og systemer, der sikrer, at videndelingen både bliver mulig, overskuelig og udbytterig. I det hele taget skal vi i højere grad dyrke den digitale faglighed, hvilket også vil styrke vores relevans i forhold til eleverne. Vi ønsker også at gøre fagligheden nærværende og synlig ved at inkorporere den i udsmykningen af skolen. Vi vil gøre det konkret og synligt, hvad vores uddannelser indeholder, og hvad de kan bruges til, så der udover faglighed også kommer fokus på vores fælles virkelighed. I forhold til eleverne og undervisningen vil vi også arbejde med at bringe fagligheden yderligere i fokus. Vi vil være gymnasiet for dem, der vil, og derfor vil vi hente hjælp hos de elever og alumni, som gør og har gjort det ekstraordinært godt på EG og bruge deres fortællinger. Vi tror på, det er muligt at dyrke både mangfoldigheden, fællesskabet og fagligheden, og det vil vi være kendte for på EG. Vi vil afsøge og afprøve alternative metoder til at dyrke fagligheden. Hvis fagligheden for alvor skal være relevant i en tid, hvor fokus er på de erhvervsrettede uddannelser, skal vi ikke alene formå at gøre den synlig og vedkommende, men også bringe den tættere på virkeligheden. Vi skal sætte fagligheden i en virkelighedsnær kontekst, og det stiller både krav til vores digitale kompetencer og til et tættere samspil med omverdenen. Vi skal i højere grad have eleverne ud i virkeligheden – og bringe virkeligheden ind på gymnasiet til eleverne. Mere om dette under det strategiske spor synlighed.

Synlighed

Vi styrker EG’s profilering gennem øget synlighed både internt og eksternt. Målet er at gå fra at være et godt alternativ til at være førstevalget for områdets unge mennesker. Vi vil etablere en ny fortælling om EG; både internt og eksternt. En fortælling, der sætter mere fokus på fagligheden og mindre på rummelighed. Rummeligheden er en selvfølge, som vi ikke behøver at dyrke rent kommunikativt i samme grad som hidtil. I stedet for at dukke nakken og lade os stigmatisere af vores beliggenhed og elevsammensætning vil vi vende det til en fordel og skabe en fortælling, der tydeligt illustrerer værdien af således at være tættere på, eller ligefrem en del af, virkeligheden. Vi skal i det hele taget blive bedre til at favne virkeligheden og verden omkring os. Vi skal i højere grad have eleverne ud – og verden ind. Vi vil være mere synlige. Både internt i forhold til hinanden, så det bliver tydeligt, hvad vi konkret laver på tværs af uddannelser, fag og klasser, og eksternt i forhold til den omverden, som vi i højere grad vil være en del af. Den viden, der for ofte går tabt i manglende intern synlighed, kan vi også bruge til at profilere os på eksternt. Vi vil skabe flere interne aktiviteter på tværs med fagligt indhold, og vi vil i højere grad end hidtil brande os på dem og ikke mindst på fagligheden i dem. Den øgede fokus på faglighed skal også slå igennem på hjemmesiden og i det nye narrativ om EG. Vi vil professionalisere og styrke vores PR og marketing, blandt andet ved at inddrage elever og forældre (nuværende og tidligere) i skabelsen og udbredelsen af det nye narrativ. Vi vil definere og dyrke de gode historier om, hvad en uddannelse på EG betyder både for elevernes dannelse, faglighed og fremtid. Synligheden skal styrkes både på de digitale medier og i den virkelige verden. Vi skal være nærværende i forhold til de kommende elever og deres forældre blandt andet via styrket samarbejde med folkeskolerne, nytænkning af brobygningen og en generelt øget synlighed og relevans i byens liv. Det er vigtigt at huske, at forudsætningen for en øget synlighed er den nye relevante og retvisende fortælling om EG, som vi skal have skabt i fællesskab.

Dannelse

Vi lærer vores elever at vide noget, så de kommer til at kunne noget og får de bedste muligheder for at være nogen og noget. Målet er, at vi ud fra en demokratisk dannelsesproces skaber aktive samfunds- og verdensborgere med almen dannelse og et fælles ståsted. EG er en god skole med sunde værdier, som vi fortsat vil dyrke og arbejde for at styrke. Det indebærer blandt andet, at undervisningen også fokuserer på, hvordan man agerer uden for skolen. Vores elever skal være dannede borgere, når de er færdige hos os, og vi skal huske på, at dannelse både er virkelig og virtuel. I en strategiperiode, hvor vi ønsker et øget fokus på faglighed og også har ambitioner om at være tættere på virkeligheden, er det vigtigt at huske, at vi har en grundlæggende forpligtelse i forhold til elevernes almendannelse. Derfor kan det være nyttigt at skele til definitionen på almendannelse i ”Den Store Danske”: ”Almendannelse er et entalsbegreb, som derfor forudsætter en uddannelse, der udgør en helhed og en enhed, og som ikke har noget specifikt erhvervs- eller studiemæssigt sigte. Begrebet omfatter således mange kvalifikationer og kompetencer, som eleverne kan erhverve såvel i fagene som i samspil mellem fagene.” Dannelse af eleverne indebærer også, at vi i endnu højere grad motiverer og forpligter dem til at være en del af fællesskabet og af skolens liv – også udover den almindelige undervisning. Derfor skal vi arbejde for at skabe relevante og vedkommende aktiviteter, gerne med en større grad af fagligt indhold, i samspil med eleverne. Det vil medføre en højere grad af engagement og en større kontaktfalde mellem fagene og de enkelte elevgrupper og dermed bidrage til den dannelse, som ikke alene er et af sporene i denne strategi, men en af vores fornemste forpligtelser.

Rummelighed & trivsel

Vi skaber et gensidigt forpligtende fællesskab via accept, højt til loftet, tolerance og et åbent sind. Målet er at skabe den trivsel, som er forudsætningen for læring. Vi tror på, at trivsel er den afgørende forudsætning for læring. Derfor skal vi fortsat være et rummeligt gymnasium med fokus på et godt studie- og arbejdsmiljø. Men vi skal også huske, at hvis man vil være alt for alle, så er man ikke noget for nogen. Vi skal rumme, dyrke og udnytte forskellighederne, men vi skal fokusere på at rumme dem, der vil os. Vi skal være et rummeligt gymnasium, men vi skal ikke nødvendigvis profilere os på det, som vi har haft for vane at gøre hidtil. I ambitionen om at styrke fagligheden ligger også, at det er den, vi primært vil profilere os på fremadrettet. Vi skal lade eleverne være ambassadører for den rummelighed og trivsel, som vi ikke kompromitterer, men heller ikke kommunikerer, i så høj grad som hidtil. På de indre linjer vil vi arbejde for at styrke rummelighed og trivsel blandt eleverne. Vi vil arbejde for, at de forskellige uddannelser bliver bedre til at rumme hinanden; f.eks. ved at oprette venskabsklasser på tværs af uddannelserne. Og vi vil arbejde for at skabe en bedre integration mellem etnisk danske elever og elever med anden etnisk baggrund. Her ligger en del af nøglen til EG’s selvstændige profil, som vi også vil arbejde for at skærpe i den kommende strategiperiode. Den profil indebærer, at vi vedkender os, og endda dyrker, vores beliggenhed og elevernes multikulturelle baggrund. Vi er en del af virkeligheden, fordi vi høj grad er et spejl på det samfund, som vi danner og uddanner eleverne til at blive en engageret del af.

bottom of page