top of page

Antimobbestrategi

Definition

Mobning er ikke knyttet til enkelte personer, men er derimod et gruppefænomen, der opstår i fællesskaber, der ikke er bæredygtige. For eksempel et fællesskab der mangler sammenhold, eller hvori der er en lav tolerance.

Der skelnes mellem drilleri, konflikter og mobning:
 

 • Drilleri karakteriseres ved venskabelig, godmodig drilleri/leg, drevet af humør og gensidighed. Det vil sige de involverede parter er tilpasse og indforståede med legen.

 • Konflikter starter med en sag, som parterne skal løse sammen evt. via mægling eller hjælp fra 3. part.

 • Mobning er et overgreb uden en sag. Mobning karakteriseres ved at være gentagne handlinger fra en eller flere personer, der af den ramte opleves som krænkende, grænseoverskridende eller ydmygende. Mobning kan foregå såvel i det fysiske rum som digitalt over de sociale medier.

 

Mobning er en udfordring for den, der udsættes for mobning, for den der mobber, og for de som passivt ser til.

Forebyggende initiativer

På Esbjerg Gymnasium arbejder vi målrettet på at opretholde en høj trivsel og skabe bæredygtige fællesskaber. Esbjerg Gymnasium er et rummeligt gymnasium med fokus på et godt studie- og læringsmiljø og vil derigennem skabe fundamentet for den faglige udvikling. Det afspejler sig også i definitionen på en EG’er, der blandt andet indebærer at man:
 

 • Er en af os

 • Søger en bedre udgave af sig selv

 • Har et åbent sind

 • Er tolerant og lyttende

 • Finder stolthed i fællesskabet


Esbjerg Gymnasium arbejder ud fra en trivselsmodel (EGmodellen). Hjørnestenene i EGmodellen er fællesskab og fællesskabende aktiviteter på langs og på tværs. Det sker ud fra tesen om, at fællesskab skaber det bedste fundament for en god og tryg skoletid med høj faglighed og stor rummelighed.
 

En tryg start på skolen indebærer blandt andet, at alle har en fast plads og at alle bliver sat sammen i makkerpar og i grupper. Derudover er alle førsteårsklasser tildelt en FET’er, der hjælper til med at sikre den gode start på Esbjerg Gymnasium. Alt sammen sker det med fællesskabet for øje og for at forebygge mistrivsel. Igen ved overgangen til studieretningsklasserne på stx prioriteres det højt, at der arbejdes målrettet på at fastholde den gode trivsel for den enkelte elev, i klasse og på tværs af klasser, årgange og uddannelser. Som et led i dette deltager alle førsteårsklasser blandt andet i en todages tur til København.


Da vi på Esbjerg Gymnasium anerkender at mistrivsel også kan opstå i det digitale, og at almendannelse også er digital dannelse har vi en progressionsplan for den digitale dannelse, hvor der blandt andet lægges vægt på ordentlig adfærd på de sociale medier. Det betyder blandt andet, at EG elever deltager i moduler, hvor der arbejdes med digital dannelse i form af teori, øvelser og plenumdiskussioner.
 

 I skolens ordensregler står der:
 

 • Ordentlig opførsel over for kammerater, ansatte og gæster på skolen.

 • Kravet om ordentlig opførsel over for andre på skolen er et kardinalpunkt i hele skolekulturen og gælder således i alle typer af situationer og aktiviteter herunder også café- og festarrangementer samt ekskursioner.

 • Ligeledes er det et krav, at eleverne også på de sociale og digitale medier behandler og omtaler andre på en ordentlig måde og ikke deler krænkende materiale.


Esbjerg Gymnasium deltager hvert år i den nationale trivselsundersøgelse og kvalitetssikringsudvalget behandler efterfølgende resultatet af undersøgelsen og kan iværksætte nye initiativer på området i samarbejde med skolens skolekulturudvalg.

EG elever

Hvordan håndterer vi mobning, hvis det opstår?

Den der opdager, hvad enten det er elever eller lærere, eller selv oplever mobning reagerer og kontakter enten klassens kontaktlærer, studievejledningen eller en ledelsesrepræsentant.
 

Den udsatte elevs oplevelse af situationen tages alvorligt og der handles på oplevelsen og ikke kun de konkrete hændelser. Det vil typisk føre til, at der igangsættes et eller flere initiativer, som for eksempel kan være:
 

 • Rammesætning af klassens lærere og øget fokus på at skabe tryghed og trivsel i klasserne gennem klasserumsledelse (for eksempel nye faste pladser, faste grupper, tydelighed i forhold til grænseoverskridende adfærd, dialog om problematikken m.m.)

 • Samtaler med studievejleder og/eller ledelsesrepræsentant individuelt, i grupper eller i klassen 

 

Ledelsen sanktionerer grov og uhensigtsmæssig adfærd (jævnfør Esbjerg Gymnasiums Studie- og ordensregler).

 

Esbjerg Gymnasium sept. 2021

bottom of page