top of page

Studie- og ordensregler

Baggrund og formål
 

De følgende studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og angiver skolens regler og praksis vedrørende forsømmelser og opførsel på skolen.

Formålet med studie- og ordensreglerne er at skabe et godt og udbytterigt undervisnings- og skolemiljø, herunder at bidrage til at styrke elevernes aktive deltagelse i undervisningen og skolemiljøet samt fremme værdier i skolekulturen som samarbejde og ansvarlighed. Endelig skal studie- og ordensreglerne være med til at sikre, at alle skolens elever kan være sammen i et trygt og forpligtende fællesskab.

Studie- og ordensreglerne beskriver således skolens kode for ordentlig studieadfærd og samvær på Esbjerg Gymnasium.

Studie- og ordensreglerne falder i 3 afsnit: ét indeholdende en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen, ét der vedrører elevernes oprykning til næste klassetrin, og ét indeholdende regler for orden og samvær på skolen.

I forbindelse med de enkelte afsnit beskrives procedurer og konsekvenser i forhold til elever, der ikke følger de pågældende regler.

1. Studiereglerne: Elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen
 

For at uddannelsens formål kan opfyldes, herunder at samarbejdet og de gensidige forpligtelser mellem elever og lærere kan fungere bedst muligt, er det en forudsætning, at eleverne deltager aktivt og ansvarligt i undervisningen. Elevernes fravær registreres på daglig basis i Lectio, og eleverne har pligt til løbende at holde sig orienteret om omfanget af deres fravær samt overfor skolen at gøre opmærksom på det, hvis der sker forkert registrering af fraværet.

Den enkelte elevs fravær monitoreres løbende af elevens faglærere og ved kvartalvise fraværstræk, hvorefter fravær, der overstiger det tilladte, vil blive sanktioneret.

 

Særligt for idræt

Hvis en elev grundet fysisk skade eller sygdom ikke kan deltage aktivt i idrætsundervisningen, skal eleven fortsat møde til idrætsundervisningen og deltage i den teoretiske del af undervisningen. Har skaden en varighed, der strækker sig ud over 3 undervisningsgange, skal eleven aflevere en lægeerklæring over sit skades-/sygdomsforløb. Lægeerklæringen skal udformes på en skabelon, der udleveres på skolens kontor. Eleven afholder selv udgifterne til lægeerklæringen. Er skaden så omfattende, at eleven ikke vil kunne komme tilbage til den praktiske del af idrætsundervisningen i den resterende del af sin gymnasietid, kan skolens ledelse med baggrund i en lægeerklæring, der dokumenterer den fulde fritagelse, bevilge eleven muligheden for at tage et andet fag på C-niveau.


Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer: 

At der er mødepligt til undervisningen. Fravær, der ikke er godkendt af skolen, regnes som forsømmelse. Ved mere end 10% forsømmelse samlet eller 15% i de enkelte fag overskrides forsømmelsesgrænsen.

 

At der er pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt samt følge de krav, der er fastsat for de pågældende opgaver. Overtrædelse af disse forhold regnes som forsømmelse. Hvis elevens forsømmelser mht. korrekt aflevering af skriftlige opgaver i et fag overskrider 15% af den samlede elevtid, overskrides forsømmelsesgrænsen.

 

Konsekvenser ved fravær og skriftlig forsømmelse på stx:

Trin 1: Ved fravær/skriftlig forsømmelse, der overstiger de tilladte grænser, indkaldes eleven til samtale med uddannelsesleder og modtager en skriftlig advarsel med besked om, at fraværet/den skriftlige forsømmelse skal reduceres, således, at de fastsatte grænser ikke overskrides.

Trin 2: Hvis elevens fravær efterfølgende ikke nedbringes væsentligt eller den skriftlige forsømmelse fortsætter, indkaldes eleven på ny til samtale og modtager sin anden skriftlige advarsel, der angiver, at eleven står overfor at blive overført til eksamen på særlige vilkår (aflægge prøve i ét bestemt, flere udvalgte eller alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin) og/eller miste retten til at modtage SU.

Trin 3: Nedbringes elevens fravær fortsat ikke væsentligt eller de skriftlige forsømmelser fortsætter vil eleven blive overført til eksamen på særlige vilkår (aflægge prøve i ét bestemt, flere udvalgte eller alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin) og/eller miste retten til at modtage SU. Ved overførsel til eksamen på særlige vilkår vil eleven ikke modtage årskarakterer i afsluttende fag.

Trin 4: Fortsætter fraværet eller den skriftlige forsømmelse efter, at eleven er overført til eksamen på særlige vilkår, kan eleven blive bortvist fra skolen uden ret til at modtage undervisning. En bortvisning vil samtidig betyde, at eleven endegyldigt mister retten til at modtage SU. Efter ansøgning til skolens ledelse kan en bortvist elev med baggrund i en konkret vurdering af sagen få lov at gå til eksamen som selvstuderende.

Bemærk i øvrigt, at uddannelsesleder efter en individuel og konkret vurdering af baggrunden for elevens fravær/skriftlige forsømmelse kan beslutte, at der skal tages et særligt hensyn, således at eleven ikke på trods af for højt fravær eller skriftlig forsømmelse automatisk indstilles til at aflægge prøve i alle afsluttende fag og/eller få frataget sin SU.

Beslutninger om sanktioner i forhold til trin 3 og 4 drøftes mellem uddannelsesleder og rektor.

 

Skolen kan forlange lægeerklæring. Eleven afholder selv eventuelle udgifter.


Konsekvenser ved fravær og skriftlig forsømmelse på hf:

Trin 1: Ved fravær eller skriftlig forsømmelse, der overstiger de tilladte grænser, indkaldes eleven til samtale med uddannelsesleder og modtager en skriftlig advarsel med besked om, at fraværet/den skriftlige forsømmelse skal reduceres, således at de fastsatte grænser ikke overskrides.

Trin 2: Hvis elevens fravær efterfølgende ikke nedbringes væsentligt, eller den skriftlige forsømmelse fortsætter, indkaldes eleven på ny til samtale og modtager sin anden skriftlige advarsel, der angiver, at eleven står overfor at miste retten til at modtage SU.


Trin 3: Nedbringes elevens fravær fortsat ikke væsentligt eller fortsætter den skriftlige forsømmelse vil eleven miste retten til at modtage SU.

Trin 4: Fortsætter fraværet eller den skriftlige forsømmelse efter, at eleven har fået frataget sin SU, kan eleven blive bortvist fra skolen uden ret til at modtage undervisning. Efter ansøgning til skolens ledelse kan en bortvist elev med baggrund i en konkret vurdering af sagen få lov at gå til eksamen som selvstuderende.

Beslutninger om sanktioner i forhold til trin 3 og 4 drøftes mellem uddannelsesleder og rektor.


Deltagelse i prøver og anden undervisning

Eleven har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende samt pligt til at aflevere projektopgaver og større skriftlige opgaver.

Her gælder reglerne om mødepligt til undervisningen samt pligt til aflevering af skriftlige opgaver.

Eleven har pligt til at deltage i ekskursioner mv. med en egenbetaling på højest 80 kr. pr. døgn.

Eleven har pligt til at deltage i selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Her gælder reglerne om mødepligt til undervisningen samt pligt til aflevering af skriftlige opgaver.

2. Oprykning til næste klassetrin
 

En elev, der har 02 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin.

Hvis en elev har et snit på under 02, og det tillige vurderes, at eleven har fået for lidt udbytte af undervisningen samt været for lidt studieaktiv, kan eleven nægtes oprykning til næste klassetrin.

Bemærk i øvrigt, at en elev, som groft har tilsidesat de i punkt 1 beskrevne krav om aktiv deltagelse i undervisningen, kan nægtes deltagelse i det pågældende skoleårs prøver og eksamener. Rektor og uddannelsesleder tager efter samråd med studievejleder og/eller de enkelte lærernetværk stilling til iværksættelse af en sådan sanktion.

3. Skolens ordensregler: Elevens pligt til at opføre sig ordentligt
 

Almindelige regler for god opførsel gælder på skolen, herunder at rydde op efter sig, møde til tiden samt overholde skolens forbud mod at indtage mad i biblioteksområdet. Endvidere indebærer skolens ordensregler pligt til:

1) Ordentlig opførsel over for kammerater, ansatte og gæster på skolen.

Kravet om ordentlig opførsel over for andre på skolen er et kardinalpunkt i hele skolekulturen og gælder således i alle typer af situationer og aktiviteter herunder også café- og festarrangementer samt ekskursioner.

Ligeledes er det et krav, at eleverne også på de sociale og digitale medier behandler og omtaler andre på en ordentlig måde og ikke deler krænkende materiale.

2) Ordentlig behandling af skolens udstyr og inventar.

Eleverne har pligt til at behandle skolens materialer, inventar og udstyr ordentligt, herunder at arbejde med computer og internet på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre eller kan skade skolens omdømme.

3) Rygning er ikke tilladt i skoletiden jf. ”Lov om røgfrie miljøer”. Det gælder uanset om man befinder sig på skolens område eller ej. Forbuddet gælder alle former for tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som fjernundervisning, ekskursioner, brobygning, introduktionskurser m.v.

4) Overholdelse af skolens forbud mod indtagelse af alkohol og øvrige rusmidler.

Alkohol og øvrige rusmidler må ikke indtages på skolen og ved omlagt undervisning uden for skolen. Ved caféer og fester gives efter aftale med rektor dispensation til indtagelse af øl og evt. vin. Indtagelse af stærkere alkohol samt øvrige rusmidler er forbudt.

5) Overholdelse af skolens forbud mod afskrift.

Afskrift fra kammerater, internettet mv. betragtes som snyderi og derfor som overtrædelse af skolens ordensregler. Konsekvenserne af afskrift vil være skriftlig advarsel, dernæst bortvisning eller (for elever i afgangsklasserne) bortvisning fra eksamen i fag, der er blevet konstateret afskrift i.

6) Computer, tablet og mobiltelefon i undervisningen.

Elevers anvendelse af computer, tablet m.m. i undervisningen defineres af læreren i forhold til den konkrete undervisningssituation. Overordnet gælder, at computer, tablet m.m. anvendes, når det er relevant i undervisningen og for elevernes faglige udbytte. 

 

Mobilfri undervisning:

 

Mobiltelefoner skal være slukkede/på flyfunktion og opbevares i ”mobilhotellet” når eleven er til undervisning, dvs. i perioderne 8.15 – 9.45, 10.05 – 11.35, 12.05 – 13.35, 13.40 – 15.10. Eleverne er selv ansvarlige for sikker opbevaring af deres mobiltelefoner i mobilhotellet. Skolen påtager sig ikke ansvar for beskadigede eller stjålne telefoner.

 

Konsekvenser: Procedure ved overtrædelse af skolens ordensregler

Eleven indkaldes til samtale med rektor og risikerer:

  • skriftlig advarsel 

  • skriftlig advarsel samt udelukkelse fra café- og festarrangementer på skolen (hvis der har været tale om uacceptabel adfærd ved et forudgående arrangement)

  • skriftlig advarsel samt midlertidig hjemsendelse i op til 10 dage fra skolen (med fravær), herunder evt. hjemsendelse fra studierejser

  • bortvisning i særligt alvorlige tilfælde (elever i afgangsklasser kan på baggrund af afskrift nægtes deltagelse i afsluttende eksamener i det/de berørte fag).

    Iværksættelse af bortvisning drøftes mellem rektor og uddannelsesleder. 

Afsluttende bemærkninger

Elever kan ved sanktioner, der er iværksat som følge af manglende overholdelse af studie- og ordensreglerne klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse. Rektor informerer om, hvilke procedurer og frister, der i givet fald gælder.

Ansatte på skolen har pligt til at medvirke til, at studie- og ordenskulturen bliver et godt og selvfølgeligt omdrejningspunkt for undervisningen og samværet på skolen herunder selv at foregå med et godt eksempel samt skabe klare og konstruktive rammer for undervisningen, koordineringen af det skriftlige arbejde samt evalueringen af eleverne. Etableringen af en god klasserumskultur, der lever op til skolens studie- og ordenskultur, er et vigtigt indsatsområde i lærersamarbejdet på skolen.

I forbindelse med introduktionen for nye elever på skolen orienterer rektor og uddannelsesleder om studie- og ordenskulturen samt konsekvenserne af overtrædelse af denne.

bottom of page