SSO (HF)

Hvad er en SSO?

 

SSO er en individuel, større skriftlig opgave. Opgaven skrives i 1-3 fag, og mindst 1 af fagene skal være på B-niveau.

 

 

Formålet med SSO?

 

Formålet med opgaven er, at du arbejder selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Du skal demonstrere, at du er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at du er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag.

 

De formelle regler

  • Hvad og Hvem? Det er en individuel opgave. Opgaven skrives i 1-3 fag hvoraf mindst 1 skal være på B-niveau. Man skal have aflagt prøve eller følge undervisning i det eller de fag der skrives opgave i. De fag der indgår i faggrupper betragtes i denne sammenhæng som enkeltfag. Du vælger selv det eller de fag der skal skrives opgave i.

 

  • Tidsmæssig ramme: Den større skriftlige opgave skrives i løbet af 1 uge, som ligger umiddelbart før juleferien. Der er ikke anden undervisning i opgaveugen.

 

  • Vejleder: Skolen udpeger 1 eller flere vejledere, som skal medvirke under hele forløbet. Du kan altså ikke være sikker på du får din/ dine faglærere som vejleder(e), selv om det naturligvis tilstræbes. Du skal sammen med vejlederen fastlægge det område opgaven skrives i. Du kan ikke skrive opgaver i områder hvor der tidligere er afleveret opgaver. Din opgave behøver ikke nødvendigvis ligge inden for stof der er gennemgået i undervisningen.

 

  • Problemformulering: Hvem laver opgaveformuleringen? Det er din vejleder(e) der formulerer opgaven.

 

  • Omfang: Hvor stor skal opgaven være? Der er ikke direkte fastsat en bestemt størrelse af opgaven, da det afhænger af faget(ene) og opgaveformuleringen. Du skal regne med at en besvarelse skal være på 10-15 siders tekst, du selv har skrevet. Billeder, tabeller og andre bilag skal ikke medregnes i disse sider. Den færdige opgave med sidetal kan altså godt være større. Der regnes med at du skriver med 12 punkt skrifttyper og 1½ linieafstand.

 

  • Specielle krav: Opgaven skal skrives på dansk. Opgaven skal forsynes med et kort resume på engelsk

 

  • Bedømmelse: Opgave bedømmes af din vejleder og en ekstern censor. De skal især vurdere om du har svaret på alt og har anvendt relevant baggrundsstof. Desuden ses på hvordan du formidler stoffet og om besvarelsen er formelt korrekt. Der gives 1 karakter som vægter 1,5 gange.

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020