Historieopgaven (HF)

Uddrag fra lærerplanen for KS, bilag 14

 

Uddrag af bilag 14:

I undervisningen skal der individuelt udarbejdes en historieopgave på mindst fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammen for opgaven. Historieopgaven har som formål at opøve eleverne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger, herunder inddrage de faglige mål og fagets kernestof.

 

Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdigheder. I dansk har forløbet et omfang på minimum 10 timer (6-7 moduler). Som en del af forløbet i dansk indgår 5 timers fordybelsestid.

 

Historiefaget har her særligt fokus på:

  • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale

  • faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.

  • historiefagets identitet og metoder

 

Danskfaget har særligt fokus på:

  • tekstlæsning i en historisk sammenhæng

  • danskfagets identitet og metode

 

Valg af område; vejledning

Elevens faglærer er vejleder på opgaven.

 

Læreren sætter rammen for opgaven. Opgaven skal have et omfang svarende til 5-7 normalsider a 2400 anslag. Området skal afgrænses på en sådan måde, at der sikres en forankring i undervisningen i faget og dermed en faglig dybde i arbejdet. Afgrænsningen af området skal samtidig sikre, at dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof.

 

Område og problemformulering indskrives i ”kontrakten”, som skal bruges som forside til opgaven.

 

Eleven tilbydes vejledning før og under skriveperioden.

 

Historieopgaven besvares individuelt.

 

Skolens lokaler, bibliotek samt øvrige undervisningsudstyr skal i videst muligt omfang være til rådighed for eleven i den periode, hvor besvarelsen udarbejdes.

 

Der gives 3 undervisningsfrie skoledage til selve opgaveskrivningen

 

Opgaven afleveres, med kontrakten som forside.

Opgaven afleveres i Lectio.

 

Bedømmelsen

Bedømmelsen af opgavebesvarelsen foretages af faglæreren og er en faglig helhedsvurdering.

Der gives én karakter for opgaven. Der udleveres karakterliste til faglæreren, som skal aflevere denne på kontoret. Kontoret sørger for indtastning af karakteren i Lectio.

 

Klage - hvis du er utilfreds med undervisningen

Du har mulighed for at klage over undervisningen eller en lærer. Før du klager, skal du først selv tale med læreren. Oftest kan problemet løses uden at drage andre ind i sagen.

 

Hvis du ikke oplever en forbedring, kan du henvende dig til rektor med problemet. Efter en samtale, hvor begge parter bliver hørt, kan du beslutte om du vil rejse en formel skriftlig klagesag.

 

Rektor vil afgøre om klagen skal afvises, eller om der skal tages initiativ til forbedringer. 

 

Senest 8 dage efter mødet vil du få et svar på, hvordan klagen er blevet behandlet.

Lektier

 

Hvornår får du lektier for?

 

Din lærer giver dig lektier for på to måder:

 

  • Enten fra modul til modul

  • eller senest kl. 15.30 dagen før modulet begynder (senest fredag, hvis lektierne er til om mandagen).

 

Hvor mange lektier?

Læreren skal så vidt muligt give dig nogenlunde lige mange lektier for til hvert modul. 

 

Du har selv ansvar for at være forberedt til modulerne. Har du været syg, skal du selv indhente det, du mangler.

 

Når der er ferie, får du ikke ekstra lektier for. Men du skal selvfølgelig være forberedt til timerne lige efter ferien.

Læreren er syg

 

Det sker at en lærer bliver syg! Så snart vi ved besked, forsøger vi at ændre skemaet, så du undgår aflysninger.

 

Ved akut sygdom kan timer blive aflyst med kort varsel. Hold altid øje med dit skema på Lectio. Hvis læreren har lagt opgaver og materiale på Lectio, skal klassen arbejde med det. 

 

Vi prøver altid at sikre, at du har mindst to moduler på en dag - også ved aflysninger. Vi kan dog ikke altid undgå, at du får mellem-moduler. De kan være gode til lektielæsning.

 

Er læreren syg i længere tid, skaffer vi en fagvikar.

 

Ekstra moduler

 

Selvom moduler aflyses, får du alligevel alle de timer, du skal have på et skoleår. Vi lægger nemlig for mange moduler ind i skemaet. På den måde undgår vi, at du skal have ekstra moduler senere på året. 


Det er også derfor, at du i den sidste periode af skoleåret kan opleve, at flere moduler aflyses. Din lærer har ikke haft brug for overskudsmodulerne, og de aflyses derfor af ledelsen i slutningen af skoleåret

 

Læreren kommer for sent eller slet ikke

Hvis det sker, at en lærer mod forventet ikke dukker op ved starten af et modul, skal klassen kontakte administrationen efter ti minutter.

 

VELKOMMEN

TIL EG

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020