UNDERVISNING  

Historieopgaven (HF)


Uddrag fra lærerplanen for KS, bilag 14

I undervisningen skal der individuelt udarbejdes en historieopgave på mindst fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammen for opgaven. Historieopgaven har som formål at opøve eleverne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger, herunder inddrage de faglige mål og fagets kernestof.

Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdigheder. I dansk har forløbet et omfang på minimum 10 timer (6-7 moduler). Som en del af forløbet i dansk indgår 5 timers fordybelsestid.

Historiefaget har her særligt fokus på:

  • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale
  • faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
  • historiefagets identitet og metoder
Danskfaget har særligt fokus på:
  • tekstlæsning i en historisk sammenhæng
  • danskfagets identitet og metode
Valg af område; vejledning
Elevens faglærer er vejleder på opgaven.

Læreren sætter rammen for opgaven. Opgaven skal have et omfang svarende til 5-7 normalsider a 2400 anslag. Området skal afgrænses på en sådan måde, at der sikres en forankring i undervisningen i faget og dermed en faglig dybde i arbejdet. Afgrænsningen af området skal samtidig sikre, at dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof.

Område og problemformulering indskrives i ”kontrakten”, som skal bruges som forside til opgaven.

Eleven tilbydes vejledning før og under skriveperioden.

Historieopgaven besvares individuelt.

Skolens lokaler, bibliotek samt øvrige undervisningsudstyr skal i videst muligt omfang være til rådighed for eleven i den periode, hvor besvarelsen udarbejdes.

Der gives 3 undervisningsfrie skoledage til selve opgaveskrivningen

Opgaven afleveres, med kontrakten som forside. Opgaven afleveres i Lectio.

Bedømmelsen af opgavebesvarelsen foretages af faglæreren og er en faglig helhedsvurdering.

Der gives én karakter for opgaven. Der udleveres karakterliste til faglæreren, som skal aflevere denne på kontoret. Kontoret sørger for indtastning af karakteren i Lectio.
Klage - hvis du er utilfreds med undervisningen


Du har mulighed for at klage over undervisningen eller en lærer. Før du klager, skal du først selv tale med læreren. Oftest kan problemet løses uden at drage andre ind i sagen.

Hvis du ikke oplever en forbedring, kan du henvende dig til rektor med problemet. Efter en samtale, hvor begge parter bliver hørt, kan du beslutte om du vil rejse en formel skriftlig klagesag.

Rektor vil afgøre om klagen skal afvises, eller om der skal tages initiativ til forbedringer.

Senest 8 dage efter mødet vil du få et svar på, hvordan klagen er blevet behandlet.
Lektier


Hvornår får du lektier for?

Din lærer giver dig lektier for på to måder:

Enten fra modul til modul eller senest kl. 15.30 dagen før modulet begynder (senest fredag, hvis lektierne er til om mandagen).

Hvor mange lektier?

Læreren skal så vidt muligt give dig nogenlunde lige mange lektier for til hvert modul.

Du har selv ansvar for at være forberedt til modulerne. Har du været syg, skal du selv indhente det, du mangler.

Når der er ferie, får du ikke ekstra lektier for. Men du skal selvfølgelig være forberedt til timerne lige efter ferien.
Læreren er syg


Det sker at en lærer bliver syg! Så snart vi ved besked, forsøger vi at ændre skemaet, så du undgår aflysninger.

Ved akut sygdom kan timer blive aflyst med kort varsel. Hold altid øje med dit skema på Lectio. Hvis læreren har lagt opgaver og materiale på Lectio, skal klassen arbejde med det.

Vi prøver altid at sikre, at du har mindst to moduler på en dag - også ved aflysninger. Vi kan dog ikke altid undgå, at du får mellem-moduler. De kan være gode til lektielæsning.

Er læreren syg i længere tid, skaffer vi en fagvikar.

Ekstra moduler

Selvom moduler aflyses, får du alligevel alle de timer, du skal have på et skoleår. Vi lægger nemlig for mange moduler ind i skemaet. På den måde undgår vi, at du skal have ekstra moduler senere på året.

Det er også derfor, at du i den sidste periode af skoleåret kan opleve, at flere moduler aflyses. Din lærer har ikke haft brug for overskudsmodulerne, og de aflyses derfor af ledelsen i slutningen af skoleåret
Læreren kommer for sent eller slet ikke


Hvis det sker, at en lærer mod forventet ikke dukker op ved starten af et modul, skal klassen kontakte administrationen efter ti minutter.
Skriftlige afleveringer


Oversigten over skriftlige afleveringer kan du se i Lectio.

Er opgaven

  • mere end 4 elevtimer, er opgaveformuleringen på Lectio 14 dage før, den skal afleveres.
  • på 4 elevtimer eller mindre, er opgaveformuleringen på Lectio en uge før.

Arbejder du med opgaven i undervisningen, kan der være kortere frist.
Hvis du synes, at læreren har afsat for lidt elevtid til en opgave, så tal med faglæreren.

Hvis en klasse har mere end 12 timers elevtid på en uge, skal klasserepræsentanten tage det op med kontaktlæreren.

Feedback på opgaven Læreren skal give feedback på opgaver, der er afleveret til tiden, inden eleven skal aflevere den næste.

Feedback sker som udgangspunkt senest 14 dage efter afleveringsfristen.
Studiebog (HF)


Der oprettes en elektronisk studiebog til HF’ere i Lectio. Den følger eleven gennem hele uddannelsen.

Formålet med studiebogen er, at man får mulighed for at opstille mål for sit uddannelsesforløb og sammen med sin tutor kan vurdere, hvorvidt man når sine mål, og hvornår der f.eks. skal opstilles nye mål for studieforløbet. Grundlaget for arbejdet med studiebogen er de studiekompetencer, som vi på EG ønsker, vores elever skal opnå gennem skoleforløbet.
Studieplan


Hvert fag har en studieplan, hvor du kan se, hvad der skal ske det næste halve år i faget.
Du finder dit fags studieplan i Lectio på forsiden.
Studietur (STX)


I 3.g kan du tage med på studietur. Rejserne koster mellem 3.000-4.000 kr. afhængig af, hvor rejsen går hen. Rejserne betales af eleverne selv af tre omgange.

3.g'ernes studierejser ligger i uge 38.

Skulle der være elever, der ikke kan deltage, vil der blive arrangeret et særligt forløb på skolen.
Tutor & tutorsamtaler (HF)


På HF får du en tutor. Det er en af dine faglærere som hjælper dig med råd og vejledning omkring dine studier. Det kan være alt fra at få styr på notaterne til hvordan du når de faglige mål du sætter dig. Det er også her din indsats i undervisningen bliver evalueret.

Du bliver indkaldt til fire samtaler om året, men du kan også bede om en ekstra samtale hvis der er nogle studiemæssige ting du står og mangler hjælp til.
Undervisningsbeskrivelser


Ved skoleårets slutning laver faglæreren en undervisningsbeskrivelse for hvert fag. Her kan du se, hvad klassen har læst og arbejdet med i løbet af skoleåret. Undervisningsbeskrivelsen ligger på Lectio.

Det er det indhold, du kommer til eksamen i.

Du kan se undervisningebeskrivelsen 14 dage før eksamensplanen offentliggøres. I fortsætterfag kan du se den en uge før sidste skoledag.