Eksamenssnyd

Hvis du under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer dig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra prøven.

 

Du vil hermed ikke kunne afslutte en fuld STX- eller HF-uddannelse.

 

Bemærk at SRP og SSO også er en eksamensopgave.

 
 

Hvad er snyd?

Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver meldt ud af skolen

 

Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger.

 

Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse

 

Hvorfor må man ikke snyde?

 • Fordi underviseren skal bedømme, hvad du kan!

 • Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition, der bygger på gennemsigtighed og validitet.

 • Fordi det er tyveri! 

Snyd i opgaver med tildelt elevtid

Opgaver med elevtid er alle skriftlige opgaver i fagene samt AT-synopser, SRO og DHO.

 

Faglæreren vurderer i det enkelte tilfælde omfanget af snyd. Hvis en lærer mistænker en elev for at have snydt, skal eleven konfronteres med dette og have mulighed for at udtale sig, inden der sættes en eventuel sanktion i værk jævnfør nedenstående.

 

Snyd med hele opgaver, eller store dele af en opgave


- hele opgaven skal skrives om. Eleven får fravær.

 

Snyd i mindre omfang


- de plagierede passager udelades i vurderingen af opgaven. 

 

Om eleven skal skrive opgaven om, beror på et skøn fra læreren. Den tid, læreren anvender på kontrol m.m af snyd, går fra rettetiden af elevens opgave

Snyd kan ende med bortvisning

 

Afskrift fra kammerater, internettet mv betragtes som snyderi og derfor som overtrædelse af skolens ordensregler.

 

Konsekvenserne af afskrift vil være skriftlig advarsel, dernæst bortvisning eller (for elever i afgangsklasserne) bortvisning fra eksamen i fag, der er blevet konstateret afskrift i.

 

 

Konsekvenser

 

Eleven indkaldes til samtale med rektor og risikerer:

 • skriftlig advarsel 

 • skriftlig advarsel samt udelukkelse fra café- og 
  festarrangementer på skolen (hvis der har været tale om 
  uacceptabel adfærd ved et forudgående arrangement) 

 • skriftlig advarsel samt midlertidig bortvisning i op til 10 dage 
  fra skolen (med fravær), herunder evt. hjemsendelse fra 
  studierejser 

 • bortvisning i særligt alvorlige tilfælde (elever i afgangsklasser 
  kan på baggrund af afskrift nægtes deltagelse i afsluttende eksamener i det/de berørte fag).

 

Iværksættelse af bortvisning drøftes mellem rektor og uddannelsesleder. 

 

Alle opgaver kontrolleres af et plagiat-system

 

VELKOMMEN

TIL EG

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© Esbjerg Gymnasium 2020