top of page

   STUDIESTØTTECENTER   

Læse- og matematikvejledning

Esbjerg Gymnasium tilbyder specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS-timer, hvis man har

 

  • en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

  • en kronisk og/eller sjælden sygdom 

  • tilsvarende svære vanskeligheder

 

Alle førsteårs-elever bliver screenet for at afdække evt. problemer med stavning, læsehastighed, læseforståelse, afkodning samt generelle matematikvanskeligheder. Herefter kontaktes de elever, som kunne få glæde af ekstra vejledning. Det kan være i form af et læse-, stave- eller matematikkursus. Det er frivilligt, og det er derfor fuldt lovligt at takke nej. Man kan dog til hver en tid ombestemme sig og kontakte studiestøttecenteret igen for ekstra hjælp.

Elever, som udviser tegn på ordblindhed eller talblindhed, tilbydes en mere dybdegående screening for at afdække, om der er behov for hjælpemidler og ekstra støtte i deres uddannelsesforløb. Den ekstra støtte til læsning og stavning kan fx være i form af computerprogrammer, der kan læse tekster op eller komme med ordforslag til stavning. Hvad angår matematikvanskeligheder vil der som oftest være tale om ekstra støttetimer.

Hvis man inden opstart på Esbjerg Gymnasium ved, at man enten har læse-, skrive- eller matematikvanskeligheder, bedes man kontakte skolens studiestøttecenter hurtigst muligt, således at der kan søges støtte allerede inden skolestart.

Med venlig hilsen

Studiestøttecenteret

Bodil Aase Frandsen Schmidt.jpg

Bodil Aase Frandsen
(læsevejleder)
baf@esbjerggymnasium.dk

Gunvor Bank Kodal.jpg

Gunvor Kodal
(læsevejleder)
gk@esbjerggymnasium.dk

Marie-Louise Hurup Mõgelmose.jpg
Mia-Maia Stengaard Glentved.jpg
Sabina Tangsgaard.jpg

Mia-Maia Glentved
(matematikvejleder)
mg@esbjerggymnasium.dk

Marie-Louise Møgelmose
(matematikvejleder)
mm@esbjerggymnasium.dk

Sabina Tangsgaard
(matematikvejleder)
sat@esbjerggymnasium.dk

Skal du gå på EG?
Har du brug for hjælp, så vær tidligt ude

En orientering til kommende elever og deres forældre
Hvem kan få støtte?

På Esbjerg Gymnasium kan du modtage SPS-støtte, som står for specialpædagogisk støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, en kronisk og/eller sjælden sygdom eller tilsvarende svære vanskeligheder, som gør, at du ikke kan følge undervisningen på lige fod med andre elever i klassen. Støtten er kun tilknyttet skolen, og der er hverken tale om specialundervisning, terapi eller behandling. Eksempler på fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan være, at man er ord- eller talblind, har et høre-, syns- eller bevægelseshandicap, ADHD eller autisme. Det kan også være svær depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni.   

Hvordan kan man få støtte?

En af skolens vejledere søger om støtte via en ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (også kaldet STUK). I ansøgningen beskriver vejlederen de udfordringer, som gør, at du ikke kan følge undervisningen på samme måde som klassekammeraterne. I ansøgningen vedlægges der også dokumentation for funktionsnedsættelsen. Dokumentationen kan være i form af et diagnosepapir fra en læge, en udskrift af din sundhedsjournal eller noget andet materiale fra en offentlig instans, som viser, at du har behov for støtte. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, skal dine forældre eller din værge skrive under på en bemyndigelseserklæring, som er en fuldmagt, der giver skolen lov til at søge om støtte. Derefter sendes ansøgningen ind til STUK, som vurderer, om du er berettiget til støtte. Når STUK har truffet afgørelse om, hvorvidt du kan få støtte, bliver der sendt et brev til skolen og din e-Boks.

Hvornår skal du søge?

Hvis du allerede i løbet af grundskolen har fået konstateret en funktionsnedsættelse, skal du kontakte Esbjerg Gymnasium, så snart du har fået brev om optagelse. Funktionsnedsættelsen skal være så omfattende, at du har svært ved at følge den almindelige undervisning. Finder du først ud af, at du har brug for hjælpemidler et stykke tid efter din opstart på Esbjerg Gymnasium, skal du kontakte en vejleder så hurtigt som muligt.

Hvilken støtte kan man få?

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, er der mulighed for forskellige former for støtte. Hvis du fx er ordblind, kan du få en række kompenserende programmer, som du kan installere på din egen computer. Har du et synshandicap, kan du få dine bøger i punktform. Det er også muligt at få nogle såkaldte sps-timer, hvor du arbejder med at strukturere opgaver, lektier og afleveringer samt hensigtsmæssige strategier, som gør det muligt at følge den almindelige undervisning. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte en af skolens vejledere. 

bottom of page