LÆSEVEJLEDNING  

Studiestøttecenter

Esbjerg Gymnasium tilbyder støtte til elever med ordblindhed eller ordblindelignende læse- og skrivevanskeligheder samt for elever med talblindhed eller talblindelignende vanskeligheder.

I begyndelsen af 1.g bliver alle nye elever screenet for at afdække evt. problemer med stavning, læsehastighed, læseforståelse, afkodning samt generelle matematikvanskeligheder. Herefter kontaktes de elever, som kunne få glæde af ekstra vejledning. Det kan være i form af et læse-, stave- eller matematikkursus. Tilbuddet er fuldstændigt frivilligt, og det er derfor fuldt lovligt at takke nej. Man kan dog til hver en tid ombestemme sig og kontakte studiestøttecenteret igen for ekstra hjælp.


Elever, som udviser tegn på ordblindhed eller talblindhed, tilbydes en mere dybdegående screening samt relevante hjælpemidler og ekstra støtte i deres uddannelsesforløb. Den ekstra støtte i forhold til læsning og stavning kan fx være i form af computerprogrammer, der kan læse tekster op eller komme med ordforslag til stavning. I forhold til matematikvanskeligheder vil der som oftest være tale om ekstra støttetimer.

Elever, som allerede inden de starter på Esbjerg Gymnasium, ved at de har enten har læse- og skrivevanskeligheder eller matematikvanskeligheder bedes kontakte skolens studiestøttecenter hurtigst muligt, således at der kan søges støtte allerede inden skolestart.

Med venlig hilsen

Studiestøttecenteret

Bodil Aase Frandsen (læsevejleder) - baf@egonline.dk

Marie-Louise Møgelmose (matematikvejleder) - mm@egonline.dk

Skal du gå på EG?
Har du brug for hjælp, så vær tidligt ude

En orientering til kommende elever og deres forældre
Hvem kan få støtte?

På Esbjerg Gymnasium kan du modtage SPS-støtte, som står for specialpædagogisk støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, en kronisk og/eller sjælden sygdom eller tilsvarende svære vanskeligheder, som gør, at du ikke kan følge undervisningen på lige fod med andre elever i din klassen. Støtten er kun tilknyttet skolen, og der er hverken tale om terapi, behandling eller specialundervisning. Eksempler på fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan være at man er ordblind eller talblind, har et høre-, syns- eller bevægelseshandicap, ADHD eller autisme. Det kan også være svær depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni.   

Hvordan kan man få støtte?

Man søger om støtte via en ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (herefter STUK), som udfærdiges af en skolens vejledere. Det kan være din studievejleder eller skolens matematik- eller læsevejleder. I ansøgningen beskriver vejlederen de udfordringer, du oplever i din skolegang, som gør, at du ikke kan følge undervisningen på samme måde som dine klassekammerater. I ansøgningen vedlægges der også dokumentation for din funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan være i form af et diagnosepapir fra en læge, en udskrift fra din sundhedsjournal eller noget andet officielt materiale fra en offentlig instans, som viser, at du har behov for støtte. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, så skal du have dine forældre eller din værge til at skrive under på en bemyndigelseserklæring, som er en fuldmagt, der giver skolen lov til at søge om støtte. Derefter sendes ansøgningen ind til STUK, som vurderer, om du er berettiget til støtte. Når STUK har truffet afgørelse om, hvorvidt du kan få støtte, bliver der sendt et brev til skolen og din e-Boks.

Hvornår skal du søge?

Hvis du allerede i løbet af grundskolen har fået konstateret en funktionsnedsættelse, så skal du kontakte Esbjerg Gymnasium, så snart du har fået brev om optagelse. Funktionsnedsættelse skal være af så omfattende, at du har svært ved at følge alm. undervisning. Sagsbehandlingen tager lang tid, og hvis du ønsker at have støtte fra første skoledag, så er det vigtigt, at du kontakter os så hurtigt som muligt, så vi kan få lavet en ansøgning. Finder du først ud af, at du har brug for hjælpemidler et stykke tid efter start på en ungdomsuddannelse kontaktes den relevante vejleder så hurtigt som muligt.

Hvilken støtte kan man få?

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, er der mulighed for forskellige former for støtte. Hvis du fx er ordblind kan du få en række forskellige kompenserende programmer, som du kan installere på din egen computer. Har du et synshandicap, kan du få dine bøger i punktform. Det er også muligt at få nogle såkaldte sps-timer, hvor du arbejder med at strukturere opgaver, lektier og afleveringer samt hensigtsmæssige strategier, som gør det muligt at følge den almindelig undervisning.

Hvis du vil vide mere, så kontakt en af skolens vejledere.