HANDLEMÅL  

Handlemål 17/18

Nyt byggeprojekt 
 

 Esbjerg Gymnasium gennemfører i skoleåret 2017/2018 et byggeprojekt med en udvidelse af skolens fysiske rammer på små 700m2. 

 

Baggrunden for denne kapacitetsudvidelse er en vækst i antallet af gymnasie- og Hf klasser, som kræver flere undervisningslokaler og studiemiljøer til eleverne samt en vækst i antallet af IB elever, der kræver lokaler til undervisning af små hold. 

 

Endvidere er der til en voksende lærergruppe brug for rum til forberedelse og mødeaktiviteter. 

 

Endelig er det tanken at etablere 2 spektakulære udeområder, en kunstgård udsmykket af lokale kunstnere og helt eller delvist finansieret af fondsmidler samt en solgård med et fællesskabende møblement til eleverne. 

 

På den baggrund planlægges der derfor med en kapacitetsudvidelse på 4 undervisningslokaler, 10 – 11 studiefaciliteter til eleverne samt 6 nye lærerrum til forberedelse, ophold og møder. 

 

De overordnede rammer for projektet er: 

1) økonomi med en ramme på 12 millioner kroner (incl. installationer, inventar, udstyr, rådgivning og arkitekt), 

2) tid (skoleåret 2017/2018), 

3) æstetik (tilpasset skolens øvrige byggeri) og 

4) kapacitet/funktionalitet (se ovenfor). 

I forbindelse med byggeprojektet afholdes forskellige milepælsarrangementer, der skal gøre opmærksom på projektet. 

 

 

Opdatering af skolens trivsels- og læringsprojekt
 

I skoleåret 2015/2016 deltog Esbjerg Gymnasium i Kronprinsesse Marys og Nordea Fondens Projekt Netwerk, der rummede værktøjer til at skabe inklusion og fællesskab i klassemiljøet. 

 

På den baggrund udarbejdede en arbejdsgruppe på skolen en særlig EG model, der udover at lægge vægt på elevernes trivsel også fokuserede på læringsstrategier og fællesskabende aktiviteter på tværs af klasser og årgange. 

 

Den grundlæggende tanke bag denne model for trivsel og læring er, at trivsel og læring går hånd i hånd og vil kunne bidrage til gode resultater for eleverne. 

 

I skoleåret 2016/2017 opnåede skolen et fint resultat i den lovpligtige elevevaluering af undervisningsmiljøet, ligesom karaktersnittet ved sommereksamenen 2017 både på Stx og Hf var det højeste hidtil. 

EG modellen for trivsel og læring er nu blevet yderligere justeret og opdateret på baggrund af dels de indhøstede erfaringer på skolen og dels de nye rammer og vilkår, som Gymnasie- og Hf-reformen sætter med blandt andet et væsentligt kortere grundforløb. 

 

Samtidig med afprøvningen i skoleåret 2017/2018 foretages løbende evalueringer af den opdaterede model. 

 

 

Implementering af Gymnasie- og Hf-reformen
 

I skoleåret 2017/2018 implementeres den nye Gymnasiereform samtidig med, at anden og tredje årgang på skolen fortsætter med den tidligere reform. 

 

En række grupper på skolen har arbejdet med at tilrettelægge det nye grundforløb, udarbejde faglige forløb samt model for præsentation af studieretningerne og elevernes valg af studieretning mm. Og skolens lærere har været på kursus i den gode elevsamtale, der bliver et vigtigt redskab både i forbindelse med elevernes valg af studieretning og i den formative evaluering i fagene. 

 

Skolen har august 2017 indsendt ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation til at oprette en ny studieretning med idræt B sammen med fagene matematik A og samfundsfag A. 

 

På Hf indføres med reformen fagpakker samt projekt- og praktikforløb med henblik på en mere virkelighedsnær og anvendelsesorienteret profil. Esbjerg Gymnasium har udbudt 7 fagpakker inden for områderne sundhed, IT, society og business og har i skoleåret 2017/2028 oprettet 3 klasser for at give disse fagpakker mere volumen. 

 

Som en del af gymnasiereformen 2017 indføres projekt- og praktikperioder på hf. Projekt- og praktikperioderne skal gøre hf mere professionsorienteret og være et led i elevernes afklaring angående valg af videre uddannelse. 

 

EG vil fra skoleåret 2017-2018 samarbejde med såvel UCSyd som Erhvervsakademi Sydvest om afvikling af projekt- og praktikperioderne. Det skal både ske som besøg på de videregående uddannelser og som faglige case-forløb, der sigter mod de forskellige professioner. 

Der skal som minimum foregå et obligatorisk besøg på en af professionsuddannelserne per årgang. 

 

I skoleåret 2017-2018 vil EG endvidere undersøge muligheden for at involvere virksomheder (f.eks. Sydvestjysk Sygehus) og andre institutioner (f.eks. daginstitutioner) som et led i projekt- og praktikperioderne. 

Fra skoleåret 2018-2019 er det således målet, at elever i 2. hf kan deltage i virksomhedspraktikker. Projekt- og praktikperioderne skal alle kobles til elevens fag, og der vil således være faglige krav knyttet til projekt- og praktikperioderne, ligesom der vil være krav om skriftligt arbejde. 

Esbjerg Gymnasium tilbyder fra skoleåret 2017/2018 som noget nyt en digital fagpakke på hf med plads til og fokus på eSport, Youtube og Blogging. Den digitale fagpakke forberedes de kommende måneder. 

 

Fagpakken vil blive bygget op om fagene Mediefag B, Informatik C og et Frit B-fag, og udover undervisningen i disse og de øvrige hf-fag vil der blive skabt rammer for, at eleverne kan udvikle deres færdigheder inden for eSport, Youtube og Blogging. 

 

Dette gøres ved, at der skemalægges positioner, hvor eSportseleverne kan træne eSportsfærdigheder og eventuelt uddanne sig til eSportsinstruktører, og hvor YouTube- og Blogging-eleverne modtager undervisning i digital formidling og kommunikation såvel indholds- som udtryksmæssigt. 

 

Der er således indgået samarbejdsaftaler med eSport Esbjerg, DGI eSport og Cosmosskolens eSportslinje, og Esbjerg Gymnasiums egne lærere i dansk, psykologi, mediefag og retorik er involveret i udviklingen af den undervisning, der skal forbedre elevernes YouTube- og Blogproduktioner. 

 

I forbindelse med Gymnasiereformen gennemfører Rambøll, Danmarks Evalueringsinstitut og Trygfondens Børneforskningscenter et følgeforskningsprogram om reformen på opdrag fra Undervisningsministeriet. 

 

Esbjerg Gymnasium er blevet udvalgt til at deltage i et panel af 120 gymnasier, som følges over femårig periode fra 2017 til 2021. På disse skoler gennemføres der årligt spørgeskema-undersøgelser blandt elever, lærere og bestyrelsesmedlemmer med det formål at give input til Undervisningsministeriet om reformens muligheder og begrænsninger.